Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

Những cô gái trần truồng cho trai Hàn Quốc tuyển vợ

 Giặc đã chiếm trọn HS ,một phần TS , Ải Nam quan , một phần thác Bản Giốc, núi Lão Sơn ...và đang dùng bản đồ "Lưỡi bò" để liếm sạch Biển Đông. Chế độ XHCN sai lầm từ lý luận đến thực tiễn; ĐCSVN hèn với giặc ác với dân đã đi vào giai đoạn suy tàn phản động, tham nhũng thối nát từ trên xuống . 
Để CỨU NƯỚC CỨU NHÀ: nhân dân VN chỉ còn một con đường đấu tranh đòi TRƯNG CẦU DÂN Ý PHÚC QUYẾT ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP quyết định Đảng độc quyền lãnh đạo, hay dân chủ hóa đất nước, đa nguyên đa đảng để tạo điều kiện cho những tổ chức, cá nhân có đủ tài đức tham gia vào sự nghiệp lãnh đạo ĐẤT NƯỚC .


 CHÂN DUNG HỒ CHÍ MINH _ những sự thật bị che dấu .

Những cô gái trần truồng cho trai Hàn Quốc tuyển vợ ( Cấm trẻ em dưới 18 tuổi )


Những sự kiện long trời vẫn bị che dấu tại VN